REGULAMIN KONKURSU

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest GRY-OnLine S.A. ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 Kraków KRS: Sąd rej. Kraków–Śródmieście XI Wydz. Gos. KRS nr 0000294732, NIP: 677-21-54-611, kapitał akcyjny 700 000 PLN (opłacony w całości). Konkurs skierowany jest zarówno do obywateli Rzeczypospolitej Polski, jak i obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.
2. Konkurs organizowany jest na zlecenie Riot Games Services GmbH., z siedzibą przy Am Studia 20A, 12489 Berlin.
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.).
4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Etapy konkursu

5. League of Legends European Cosplay Contest składa się z dwóch etapów:
a. Konkursu Online prowadzonego na stronie: lolcosplay2020.gry-online.pl
b. Finał Offline odbędzie się w dacie i miejscu ustalonym w późniejszym terminie

Uczestnicy

6. League of Legends European Cosplay Contest jest przeznaczony dla osób, które samodzielnie tworzą stroje, przebierają się w nie i odgrywają wybrane przez siebie postacie.
7. Osoby nieletnie mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub prawnego opiekuna na uczestnictwo w League of Legends European Cosplay Contest.
8. Zagraniczni uczestnicy muszą być obywatelami w jednym z następujących krajów członkowskich UE [stan na 15.12]:
Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Obywatele krajów partnerskich UE, takich jak: Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria także mogą wziąć udział w konkursie.

Kostiumy

9. Zadaniem uczestników konkursu online jest własnoręczne wykonanie kostiumu i zaprezentowanie go jury.
10. Prezentowane kostiumy muszą być wzorowane na postaciach występujących w produkcji Riot Games – League of Legends. Dozwolone jest przygotowanie dowolnej, oficjalnej skórki danej postaci.
11. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden kostium.
12. W League of Legends European Cosplay Contest niedozwolone jest wystawienie prezentowanych już wcześniej strojów. Kostium musi zostać wykonany na potrzeby League of Legends European Cosplay Contest.
13. Strój musi być wykonany samodzielnie co najmniej w 90%. Dopuszczalne jest użycie elementów kupnych takich jak peruki, soczewki czy obuwie, jednak powinny one być tylko dodatkiem do samodzielnej pracy.
14. Strój nie może zawierać treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, a także nie może zawierać odwołań politycznych, obrażać mniejszości seksualnych oraz etnicznych.

Szczegóły konkursu – online

15. Harmonogram Konkursu
a. Konkurs rozpoczyna się 14.01.2020.
b. Okres zgłaszania kostiumów trwa do 31.05.2020 roku włącznie. Prace zgłoszone po tym terminie nie będą brały udziału w Konkursie.
c. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w 15.06.2020 roku.
16. Zgłoszenie do tej części konkursu następuje poprzez formularz wysłany na adres: [email protected] . Przykładową treść formularza można znaleźć na stronie: lolcosplay2020.gry-online.pl
17. W skład poprawnie wypełnionego formularza wchodzi:
a. Podanie wymaganych danych osobowych;
b. Podanie nazwy postaci i jej skórki jaką przygotowuje uczestnik;
c. Dodanie w treści maila oświadczenia zgody na GDPR: “Wyrażam zgodę na przekazanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu dopełnienia formalności związanych z obowiązku prawidłowego przeprowadzenia konkursu League of Legends European Cosplay Contest”;
d. Dołączenie do formularza plików graficznych, w tym

  • zdjęcia referencyjne – minimum 2 zdjęcia (w tym oficjalną grafikę postaci (splash-art) i zdjęcia rekwizytów, jeśli dotyczą) – przedstawiających w możliwie pełny sposób postać, za którą przebiera się uczestnik. Pliki graficzne powinny mieć wymiary co najmniej 400 pikseli na krótszym boku, lecz nie więcej niż 2000 pikseli na dłuższym boku; kompresja plików graficznych nie powinna wprowadzać do obrazu wyraźnych zakłóceń – zapewni to możliwość należytej oceny wierności oryginałowi wykonanego stroju.
  • zdjęcia z prac nad strojem – minimum 10 zdjęć – zdjęcia elementów kostiumu w czasie ich tworzenia, zdjęcia przy pracy. Mile widziane są również zdjęcia w ukończonym kostiumie lub w jego częściach na uczestniku. Każdy uczestnik może przygotować krótki materiał wideo w formacie .mp4 / avi z procesu tworzenia swojego stroju.

    Materiały te (zdjęcia lub wideo) zostaną wykorzystane do stworzenia krótkich klipów prezentujących finalistów, które zostaną wyświetlone podczas Finału Offline oraz relacji z niej. W przypadku braku materiału wideo zostaną do tego wykorzystane zdjęcia z pracy nad strojem;

18. W ciągu siedmiu dni od daty otrzymania formularza organizatorzy mogą odesłać je do uczestnika celem uzupełnienia lub poprawienia z wyraźnym zaznaczeniem punktów wymagających ww. zmian. Poprawki te muszą zostać uwzględnione co najmniej na 48 godzin przed zamknięciem okresu zgłaszania kostiumów.
19. Brak dostarczonych w podanym wyżej terminie kompletnych formularzy zgłoszeniowych jest podstawą do niedopuszczenia autora zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie.
20. Kostiumy oceniane będą według kryteriów:
a. Wykonania technicznego stroju. Brane pod uwagę będzie poziom zaawansowania na jakim został wykonany strój – mile widziane jest użycie wielu technik i materiałów. Jury zwróci uwagę również na zachowanie proporcji stroju w stosunku do postaci, a także precyzją i jakością wykonania.
b. Wierność do oryginału i obrazka referencyjnego. Strój powinien jak najlepiej odwzorowywać wszystkie szczegóły jakie można znaleźć w projekcie postaci – detale w kostiumie, kolory, kształty elementów.
c. Całokształt występu scenicznego. Składają się na niego między innymi pomysł na prezentację, jej czytelność (zrozumienie przez jury i widownię), umiejętności aktorskie , rekwizyty i scenografia.

Finaliści online

21. Finalistów części online (w liczbie 16) wybierze wyznaczona przez Organizatora komisja konkursowa. Finaliści zostaną zaproszeni na finały League of Legends European Cosplay Contest na koszt organizatora, który zapewni transport oraz akomodacje Finalistów.
22. Informacja o zakwalifikowaniu się do finału zostanie wysłana do wybranych przez komisję Finalistów drogą mailową. W wiadomości znajdzie się także treść zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku w dalszych celach konkursowych.
23. Finalista powinien w ciągu 48 godzin odpowiedzieć na maila organizatorów. W przypadku braku odpowiedzi Organizator ma prawo wyboru innego uczestnika na jego miejsce.
24. Dostarczenie do organizatorów podpisanej zgody (skanu bądź dobrze wykonanej fotografii drogą mailową lub fizycznej kopii) jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w finale League of Legends European Cosplay Contest.
25. Finalista konkursu zobowiązuje się jak najszybciej poinformować organizatorów o rezygnacji ze swojego występu, jeśli zajdzie taka konieczność.

Szczegóły konkursu – Finał Offline

26. Regulamin oraz szczegóły (scena, materiały audio-wideo, długość występów) dotyczące części finałowej League of Legends European Cosplay Contest zostaną najpóźniej miesiąc przed Finałami na stronie: lolcosplay2020.gry-online.pl.
27. Podczas Finału Offline, Finaliści będą mieli możliwość wzięcia udziału w lokalnym projekcie Riot Games. Szczegóły podane zostaną najpóźniej miesiąc przed Finałami wraz z rozpiską odpowiednich zgód na wykorzystanie wizerunku w materiale filmowym.

Dyskwalifikacje i upomnienia

28. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:
a. osób, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one podejmować działania prowadzące do prób obejścia Regulaminu, lub które w inny sposób dążą do przełamania zabezpieczeń lub zasad przeprowadzania Konkursu.
b. osób prowadzących działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Zleceniodawcy, godzące w ich wizerunek, lub naruszające zasady współżycia społecznego.
c. osób łamiących ustalenia Regulaminu Konkursu.
29. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firm GRY-OnLine S.A., Riot Games Services GmbH, firm sponsorujących nagrody, lokalne podmioty tychże, jak również pracownicy agencji współpracujących przy organizacji Konkursu oraz członkowie ich rodzin.

Jurorzy

30. W skład reprezentacji jury (offline i online) wchodzą specjaliści związani ze środowiskiem cosplay, zaznajomieni z tworzeniem kostiumów i rekwizytów, charakteryzacją oraz występami scenicznymi. Stanowiska jury obejmą także reprezentanci Riot Games.
31. Skład jury online stanowią trzy osoby:
a. Aleksandra Tora – Shappi Workshop
b. Mel Capperino Garcia – RiotSwimBananas
c. Sarah Kulyk – RiotJynx
32. Skład jury finałów Finału Offline podany zostanie najpóźniej 3 lutego 2020 roku na stronie: lolcosplay2020.gry-online.pl.

Tryb wyłonienia zwycięzców i przekazania nagród

33. Nagrodami w konkursie są:
a. I miejsce: 1500 EUR
b. II miejsce: 500 EUR
c. III miejsce: 250 EUR
d. Wyróżnienie jury: 250 EUR
34. Zwycięzców konkursu wyłoni jury powołane przez Organizatora, ogłoszone i obecne na miejscu imprezy podczas finałów League of Legends European Cosplay Contest.
35. Rozdanie nagród nastąpi w późniejszym, podanym przez organizatorów, terminie. Nagroda zostanie przekazana przelewem na numer konta wskazany drogą e-mail.
36. Podatek od Nagród odprowadza Organizator.
37. Organizator skontaktuje się z Uczestnikami, którym przyznano Nagrody w Konkursie w ciągu 3 (trzech) dni od zakończenia Konkursu za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail powiązany z formularzem zgłoszeniowym. Zwycięzcy zostaną poproszeni o przesłanie w odpowiedzi na wiadomość od Organizatora, następujących danych osobowych niezbędnych do doręczenia i rozliczenia nagrody:
– W przypadku Zwycięzców z miejsca III i wyróżnienia jury:
a. Imię i nazwisko.
b. Numer konta bankowego w celu wysyłki nagrody pieniężnej (lub rodziców/prawnego opiekuna).
– W przypadku Zwycięzców z miejsc I i II:
a. Imię i nazwisko.
b. Numer konta bankowego w celu wysyłki nagrody pieniężnej (lub rodziców/prawnego opiekuna) .
c. Data urodzenia, numer PESEL, nazwa odpowiedniego urzędu skarbowego oraz adres zameldowania w celu prawidłowego odprowadzenia podatku od nagrody.
38. W przypadku gdy Zwycięzca nie przekaże Organizatorowi danych niezbędnych do wydania Nagrody w terminie 20 (dwudziestu) dni roboczych od otrzymania wiadomości e-mail, Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu, stosownie do postanowień Regulaminu, lub do nieprzyznawania tej Nagrody w ogóle, w całości lub w części.
39. Wydanie Nagród nastąpi po przekazaniu przez Zwycięzców danych niezbędnych do ich wydania, w terminie 14 dni od przekazania tych danych Organizatorowi.
40. Uczestnik nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

41. Ewentualne reklamacje Uczestników Konkursu mogą zostać zgłoszone na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia ogłoszenia wyników poszczególnych faz Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w § 1 ust. 1 z dopiskiem „League of Legends European Cosplay Contest – Reklamacja”’. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.
42. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie trzyosobowa Komisja Reklamacyjna, którą wyznaczy Organizator konkursu. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
43. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

Dane osobowe

44. Wysyłając formularz zgłoszeniowy na konkurs League of Legends European Cosplay Contest w wiadomości email, uczestnik umieszcza punkt dotyczący, że Organizator staje się administratorem jego danych osobowych oraz ma do nich dostęp, w tym: wglądu i przetwarzania jego danych osobowych ze starannością i zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
45. Dane osobowe przetwarzane przez organizatora to:
– W przypadku Uczestników:
a. Imię i nazwisko.
b. Adres mailowy.
c. Kraj zamieszkania.
d. Zdjęcia prac nad strojem.
e. Zdjęcia i nazwa konta Instagram (jeśli dotyczy).
– W przypadku Zwycięzców dodatkowo także:
f. Adres zamieszkania.
g. Data urodzenia.
h. Numer PESEL
i. Nazwa odpowiedniego urzędu skarbowego oraz adres zameldowania.
j. Numer konta bankowego.
46. Zgoda na wszelkie, dodatkowe dane osobowe, niezbędne w przypadku prawidłowej organizacji Finałów League of Legends European Cosplay Contest i akomodacji uczestników podczas wydarzenia, będą wysyłane do finalistów w wiadomości email.
47. Dane osobowe Uczestników, wymienione w punkcie 45, będą przetwarzane w celach:
a. organizacji oraz przeprowadzenia Konkursu.
b. wyłaniania Zwycięzców i przyznawania, wydawania, odbioru i rozliczania nagród, w tym odprowadzenia podatku.
c. kontaktu z Uczestnikami przez maila.
d. sporządzenia statystyk dotyczących turnieju oraz celów księgowych.
Podanie tych danych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie uniemożliwi udział w Konkursie.
48. Każdy Uczestnik dokonując zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że został poinformowany o prawie:
a. wglądu do podanych niniejszym danych osobowych i uzyskania ich kopii.
b. prawie do ich modyfikacji.
c. prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych, a także o tym, że podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone.
Powyższe prawo może być realizowane poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected]
49. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz zakończenia wysyłki nagród, wskazanych w punkcie 33, a w zakresie udokumentowania rozliczenia Konkursu – przez okres wskazany w przepisach prawa podatkowego, tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym przyznano nagrody.
50. Dane osobowe Uczestników konkursu na potrzeby jego przeprowadzenia, w szczególności doręczenia zwycięzcy Nagrody będą przetwarzane przez podmioty prawnie upoważnione przez Organizatora.
51. W sprawach dotyczących danych osobowych, w tym w zakresie realizacji uprawnień wynikających z przepisów prawa, Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Marek Pióro z którym można skontaktować się pod adresem [email protected];

Postanowienia końcowe

52. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej lolcosplay2020.gry-online.pl.
53. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: [email protected] gdzie odpowie na nie koordynator konkursu.
54. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
a. jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie.
b. realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji.
55. Regulamin obejmujący zmiany wprowadzone zgodnie z punktem pierwszym powyżej zostanie udostępniony Uczestnikom na stronie internetowej Organizatora dostępnej pod adresem www.gry-online.pl z 14 dniowym wyprzedzeniem. Z takim samym wyprzedzeniem, Regulamin zostanie przesłany na adresy e-mail użytkowników, wskazane podczas rejestracji. Zastrzeżenie możliwości zmian niniejszego Regulaminu nie zwalnia Organizatora z obowiązku realizacji zobowiązań przyjętych na siebie w związku z organizowaniem turnieju do chwili zmiany regulaminu, polegających w szczególności na przyznaniu wskazanej nagrody.
56. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym Regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym Uczestników, jeśli nie są to zmiany wskazane w punkcie 54. Najbardziej aktualna wersja niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie konkursu
57. Przystępując do udziału w Konkursie i podczas wysyłki formularza zgłoszeniowe, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
58. Decyzje Organizatora po rozstrzygnięciu reklamacji są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
59. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.